Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Privacy verklaring

 

ASB Privacybeleid

Inleiding op de GDPR- of AVG-wet 

Benaming: 

GDPR = General Data Protection Regulation 

AVG = Algemene Verordening  Gegevensbescherming  

CBPL = Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (België)

GBA = GegevensBeschermingsAutoriteit (België)

(aangepast op 30 maart 2018)
 


 

officiele link 
info

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet GDPR van kracht.
Die GDPR bepaalt welke doeleinden de verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. De doeleinden die je als organisatie vooropstelt, moeten daar dus in passen. 

Deze wet voorziet eveneens dat er een privacyverklaring wordt uitgewerkt: 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Waar krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens? 

Waarom worden de gegevens bewaard? 

Wie verwerkt in je organisatie gegevens? 

Wie krijgt de gegevens? 

Wat wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 

Hoe worden gegevens beveiligd?
Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 

 

Hieronder vind je hoe ASB deze privacyverklaring invult

Art1.ASB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
ASB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als ASB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contact vermeld op de website

 

Art 2. ASB beroept zich op de overeenkomst en de toestemming om persoonsgegevens te verwerken 

De overeenkomst:

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 

De toestemming:

Er is toestemming van de betreffende persoon nodig om persoons-gegevens, waar vanuit wettelijk standpunt of de overeenkomst geen nood aan is, te verwerken voor bepaalde doelen. 

De privacyverklaring van ASB staat duidelijk vermeld op de website van ASB.
Bij een tweede deelname aan een activiteit van ASB wordt er automatisch aangenomen dat betrokkene op de hoogte is van deze privacyverklaring en ermee akkoord gaat. Dit houdt tevens in dat je ermee instemt 
dat ASB jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy verklaring. (aangepast op 21 maart 2018)

 

Art 3. Wanneer worden de gegevens verwerkt

 • Wanneer een geïnteresseerde geïnformeerd wil worden over de activiteiten van ASB
 • Wanneer een geïnteresseerde deel wil nemen aan de activiteiten van ASB
 • Wanneer een geïntereseerde zelf contact met ASB opneemt via een kanaal dat wij ter beschikking stellen om informatie, deelname en/of probleemoplossing.

(aangepast op 30 maart 2018)

 

Art 4. Welke gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens die bij inschrijving op een activiteit door de betrokkene worden verstrekt:

 • naam: voornaam en familienaam
 • adres: straat, nummer, postnummer, woonplaats
 • telefoon: vaste telefoon en/of gsm
 • Geboortedatum
 • e-mail: voor aanschrijving 
 • Lid sedert: start lidmaatschap
 • Sfeerbeelden: aankruisen indien bezwaar tegen het herkenbaar zijn op  sfeerbeelden 

Art 5. Gegevens door ASB  gegenereerd

 • Data van aanwezigheid en aantal bezoeken
 • Data leden woonachtig in Groot-Brugge

Art 6. Waar krijgt de ASB de gegevens

De gegevens worden verzameld door het invullen van een aanwezigheidslijst bij het betreden  van het (club)lokaal waar de activiteit plaatsvindt.

Art 7. Waarom worden de gegevens bewaard

 • ​Voor de registratie van de leden van het LDC waar de bijeenkomst plaats vindt
 • Voor de aanvraag van een subsidie bij de Stad Brugge
 • Om leden te verwittigen over aankomende of wijzigende activiteiten
 • Om leden te helpen bij concrete problemen die Apple-gerelateerd zijn via hulp op afstand.

Art 8. Wie heeft toegang tot en verwerkt gegevens in jouw organisatie 

 • Persoonsgegevens zijn enkel voor de voorzitter en de secretaris toegankelijk en bewerkbaar.
 • Persoonsgegevens worden nooit  zomaar met derden gedeeld.
 • Contactgegevens kunnen enkel met andere leden gedeeld worden - mits toestemming van de aanvrager en de ontvanger - in het kader van het zoeken naar oplossingen voor een probleem dat Apple gerelateerd is. 

Art 9. Aanpassen van persoonsgegevens

Mogelijke acties:
De betrokkene kan zijn contactgegevens steeds laten aanpassen: o.a. wegens verhuis, wegens wijziging telefoonnummer of mailadres. De betrokkene kan zich steeds laten uitschrijven op de ledenlijst,

Werkwijze:

De vraag tot aanpassen van persoonsgegevens kan mondeling op een activiteit of per telefoon maar dient  bevestigd te worden via mail.
 

Art 10. Veilig bewaren van persoonsgegevens 

Hoe persoonsgegevens bijhouden: 

 • De aanwezigheidslijsten worden ingegeven in het programma Numbers van Apple en de papieren lijsten bewaard door de Voorzitter
 • De persoonsgegevens worden bijgehouden in Numbers 
 • De persoonsgegevens worden bewaard op de Apple computer van de secretaris en de voorzitter 
 • Regelmatig wordt er een kopie gemaakt in de iCloud van de voorzitter. De servers staan o.a. in de USA en in de EU. Apple maakt ook gebruik van Amazon, Google en Microsoft Azure datacentra wereldwijd. (aangepast 30 maart 2018)

Blijvend bijhouden van persoonsgegevens om: 

 • zicht te krijgen op de evolutie van het ledenaantal 
 • bij herinschrijving niet alle gegevens opnieuw te moeten invoeren 
 • bij uitschrijving die persoon niet meer per abuis aan te schrijven 
 • de subsidies te verantwoorden tegenover de Stad Brugge

Gehanteerde veiligheidscriteria: 

 • in mailverkeer worden de geadresseerden  enkel in het adresvak "blinde kopie" vermeld.
 • persoonsgegevens zijn enkel door de voorzitter en de secretaris  raadpleegbaar en aanpasbaar
 • mochten er onverhoopt en buiten onze wil om toch gegevens lekken zijn dan lichten wij de betrokken(en) hierover in en - indien relevant - ook de Gegevens-beschermingsautoriteit.

Bewaring

 • De papieren aanwezigheidslijsten worden drie jaar bijgehouden, dit als mogelijk bewijsstuk voor de subsidie
 • De elektronische data worden tien jaar bijgehouden. Dit laat ons toe om een statistiek bij te houden over het verloop  van het ledenaantal.
 • Tevens kunt u actief vragen om deze gegevens te schrappen. Dit kan door een bevestiging met e-mail (28 maart 2018)

Sfeerbeelden 

 • Deelnemers aan een activiteit van ASB kunnen op de deelnemerslijst aangeven dat ze bezwaar hebben om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden.
 • Op de website van ASB wordt vermeld:
  “Tijdens uw bezoek aan een evenement van ASB kunnen er sfeerbeelden worden genomen. Wie bezwaar heeft om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de secretaris van ASB. Mocht iemand tegen zijn/haar wil toch herkenbaar zijn op één van de sfeerbeelden, dan meldt de betrokkene dit via mail aan de webmeester, die het beeld onmiddellijk van het medium zal verwijderen. 

Art11Gegevens door de ASB doorgestuurd

 • Eenmaal per jaar worden volgende gegevens van de leden woonachtig in Groot-Brugge bezorgd aan de Dienst Welzijn van de Stad Brugge 
  Naam: voornaam en familienaam Adres: straat, nummer, postnummer, woonplaats
 • Na iedere activiteit wordt een kopie van de aanwezigheidslijst van ASB bezorgd aan LDC De Garve ten behoeve van hun informatiesysteem bij Mintus

Welke gegevens worden verwerkt?
Waarom worden de gegevens bewaard? 

Wie verwerkt  de gegevens? 

Wie krijgt de gegevens? 

Wat wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 

Hoe worden gegevens beveiligd?
Hoe faciliteren zij de uitoefening van de rechten van betrokkenen

ASB kijkt met belangstelling uit naar de privacyverklaring van Mintus en de Stad Brugge. 

 

Art 12. Appleforum Seniorennet 

Hier hebben wij als ASB geen enkele invloed op.
Het is eveneens wachten op de privacyverklaring van SeniorenNet of Think50.

Dit kan ten laatste op 25 mei 2018, de dag dat GDPR van toepassing wordt.

 

Art 13. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

(aanpassing van 19 maart 2018)

 

Art 14. Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Art 15. Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Indien er een verandering is zal dit gemeld worden bij "Laatste veranderingen"
         .

Brugge, 16 maart 2018

 

Viviane Van Pottelberghe                    Joost Verstraeten

Secretaris                                          Voorzitter